KONTAKT: info@franzagentur.cz, +420777347320 - vrata, brány, kamery, alarm , +420777347319 - úklidové práce, administrativa

E-shop

 

 
 

 


Vše o nákupu, kontakty / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

Franz agentur s. r. o.

se sídlem Pražská 20, 257 21 Poříčí nad Sázavou

IČ: 27586499
DIČ:CZ27586499

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117187

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vrata-pohony-prodej-servis.cz
a na internetové adrese www.franzagentur.cz Tel: 777 347 320

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Franz agentur, s. r. o. se sídlem Pražská 20, Poříčí nad Sázavou 257 21, identifikační číslo: 27586499, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117187 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adresewww.franzagentur.cz a internetové adrese www.vrata-pohony-prodej-servis.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2.    Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


1.3.    Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


1.4.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (tj. „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“)


1.5.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.6.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.7.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.


1.9.    Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách (čl. 2 a čl. 4 obchodních podmínek).


1.10.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.    SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY


3.1.    Franzagentur, s.r.o. sděluje před tím, než spotřebiteli učiní závaznou nabídku v souladu s ust. § 1820 a ust. § 1811 občanského zákoníku následující:
3.1.1.    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
3.1.2.    náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám
3.1.3.    prodávající nepožaduje od spotřebitele zaplacení zálohy nebo jiné obdobné platby
3.1.4.    prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou
3.1.5.    webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a popis jeho hlavních vlastností
3.1.6.    ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků stanovených zákonem,
3.1.7.    náklady na dodání zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky
3.1.8.    práva vznikající z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou upraveny v těchto obchodních podmínkách a v reklamačním řádu. Reklamační řád je k dispozici na jednotlivých provozovnách prodávajícího nebo jako dokument ke stažení na webovém rozhraní.
3.1.9.    záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případech, kdy je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít.  V takovém případě začíná záruční doba plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.
3.1.10.    kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, jež běží ode dne převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje. Bližší podmínky využití práva na odstoupení jsou uvedeny v čl. 8 obchodních podmínek.
3.1.11.    kupující nemůže odstoupit od smlouvy
-    o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení,
-     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
-    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
-    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
3.1.12.    v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

4.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


4.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou umístěny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


4.2.    Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.2.1.    objednávaném zboží – označení zboží, popis jeho hlavních vlastností 
4.2.2.    ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků,
4.2.3.    způsobu úhrady kupní ceny zboží (způsob platby), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
4.2.4.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží
4.2.5.    základní údaje ke kupujícímu (jméno, příjmení, e-mail, telefon), jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit
4.2.6.    obchodní podmínky ke stažení či k vytištění (dále společně jen jako „objednávka“).


4.3.    V rámci procesu objednání zboží se kupující pohybuje prostřednictvím volby (tlačítka) „pokračovat v objednávce“, či volby (tlačítka) „zpět“. Před zasláním objednávky prodávajícímu je prostřednictvím volby „zpět“ kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, zejména měnit zboží, dopravu nebo způsob úhrady, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na volbu (tlačítko) „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


4.4.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky, vyhrazuje si prodávající právo objednávku kupujícího zrušit.


4.5.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Oznámením  o přijetí objednávky je kupní smlouvou uzavřena, není –li v oznámení vyžadováno ze strany prodávajícího dodatečné potvrzení ve smyslu č.4.4 těchto obchodních podmínek. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího.


4.6.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.


4.7.    Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.


4.8.    Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.


4.9.    Čl. 4.8. obchodních podmínek se použije pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je zboží kupujícímu odevzdáno, až mu jej dopravce předá.


4.10.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.


4.11.    Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.


4.12.    Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečně množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.


4.13.    Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.


4.14.    Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající.

 

5.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1.    Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
•    v hotovosti na provozovně prodávajícího, na adrese Pražská 20, 257 21 Poříčí nad Sázavou;
•    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

•    zálohovou fakturou
•    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-6021500247/0100, vedený u společnosti Komerční banka, č. 179168857/600, vedený u společnosti GE Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“);


5.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícímu a od způsobu úhrady kupní ceny zboží zvolené kupujícím a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním objednávky.  


5.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit zálohu na zboží až do výše kupní ceny zboží předem.


5.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.


5.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


5.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.4 obchodních podmínek), požadovat uhrazení zálohy na zboží až do výše celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


5.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


5.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu fyzicky společně s objednaným zbožím.

 

6.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


6.2.    Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Prodávající v potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím shora uvedené údaje.

 
6.3.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců. V případě koupě již použitého spotřebního zboží, je kupující oprávněn právo z vady, která se u zboží vyskytne, uplatnit ve lhůtě 12 měsíců. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právním předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost.


6.4.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.4.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.4.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.4.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.4.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.4.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.5.    Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


6.6.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


6.7.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. 


6.8.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího osobně na provozovně prodávajícího uvedené na www.franzagentur.cz a na www.vrata-pohony-prodej-servis.cz telefonicky na tel. čísle: 777 347 320 prostřednictvím elektronické pošty na adrese: objednavky@franzagentur.cz případě poštou na adrese Pražská 20, Poříčí nad Sázavou 257 21. Je-li v potvrzení vystaveném dle čl. 6.2 obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. 


6.9.    Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění koupeného zboží. 


6.10.    Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 6.4 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující má rovněž nárok na dodání chybějícího zboží, či jeho části.


6.11.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


6.12.    Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje podrobně reklamační řád prodávajícího.

 

7.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


7.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7.2.    Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


7.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


7.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


7.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a reklamační řád.


7.6.    Zboží je kupujícímu dodáno za cenu smluvenou v době objednání zboží. Tato cena je uvedena v objednávce a v potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu a je splatná společně s kupní cenou.


7.7.    Náklady spojené s balením zboží jsou kupujícímu účtovány za cenu smluvenou v době objednání zboží. Tato cena je uvedena v objednávce a v potvrzení obdržení objednávky zaslané kupujícímu a je splatná společně s kupní cenou.

 

8.    PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY


8.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


8.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující předat osobně na kterékoliv z prodejen prodávajícího uvedené na www.franzagentur.cz  a  na www.vrata-pohony-prodej-servis.cz , zaslat na adresu provozovny a sídla prodávajícího (Pražská 20, Poříčí nad Sázavou 257 21) či zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího objednavky@franzagentur.cz 


8.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


8.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od ode dne navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Peněžní prostředky mohou být vráceny i prostřednictvím zápočtu oproti nové faktuře v případě dalšího nákupu u prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


8.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 


8.6.    Práva a povinnosti stran při odstoupení od smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím distančním způsobem upravuje podrobně reklamační řád prodávajícího.


8.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


10.1.    Prodávající postupuje při nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále také ZOOU), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s dalšími platnými právními předpisy.


10.2.    Prodávající nakládá s osobními údaji k účelům stanovených zákonem, popř. k účelům, s nimiž kupující předem souhlasil. S osobními údaji je nakládáno po dobu nutnou stanovenou právními předpisy nebo v souladu s nimi. 


10.3.    Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo identifikační číslo, daňové identifikační číslo, které kupující poskytl dobrovolně prodávajícímu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


10.4.    Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vzájemné komunikace smluvních stran a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


10.5.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


10.6.    Zpracováním a shromažďováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující bere na vědomí, že prodávající může předat osobní údaje třetím osobám v případech, kdy je to uloženo nebo umožněno zákonem. Kupující souhlasí se zpřístupněním osobních údajů osobám dopravujících zboží. Kupující taktéž souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být prodávajícím za účelem zasílání obchodních sdělení předávány společnostem, jež tvoří s prodávajícím holding nebo se nacházejí ve vztahu obdobném. Nesouhlas s tímto předáváním musí kupující vyjádřit písemně.


10.7.    Osobní údaje budou zpracovávány a shromažďovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


10.8.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


10.9.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.6. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.9.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.9.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


10.10.    Je-li žádost kupujícího dle předchozího odstavce shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. O vyřízení žádosti je kupující bez zbytečného odkladu prodávajícím informován.


10.11.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.12.    Zpracované a shromažďované osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit, pokud jejich účel užití v souladu s těmito obchodními podmínkami či smluvním vztahem založeným mezi prodávajícím a kupujícím již pominul i podle ZOOU.


10.13.     Vyřizování žádosti dle čl. 10.8. obchodních podmínek, dotazů či připomínek k ochraně osobních údajů zajišťuje prodávající na adrese elektronické pošty: objednavky@franzagentur.cz.

 

11.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


11.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností či obchodním závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího i prostřednictvím SMS na kupujícím prodávajícímu sdělené telefonní číslo a dále souhlasí se zasíláním jak obchodních sdělení prodávajícího o jeho zboží a službách, tak obchodních sdělení o zboží a službách třetích stran na elektronickou adresu kupujícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i prostřednictvím SMS na kupujícím prodávajícímu sdělené telefonní číslo. Kupující může souhlas podle předchozí věty kdykoli písemně odvolat.


11.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv písemně odvolat.

  

12.    DORUČOVÁNÍ


12.1.    Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány i prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího. Takto doručované písemnosti se mají za doručené nejpozději třetí kalendářní den po jejich odeslání.

 

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@franzagentur.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


13.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


13.3.    V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz


13.4.    Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


13.5.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


13.6.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 


14.7.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


14.8.    Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami již před uskutečněním koupě zboží. Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, jejich obsah je mu znám a že s jejich zněním výslovně souhlasí. Obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovně prodávajícího nebo jako dokument ke stažení na www.objednavky@franzagentur.cz.


14.9.     Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.


14.10.    Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2016.

 
 

YjhiMjc1Z